2011 წლის ფესტივალის ფილმები

irina kodiukova (belorusia)

<p class="Pa16" style="margin: 0in 0in 10pt;">reJisori, scenaristi da animatori

MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">1974-75 wlebSi kievis samecniero filmebis studiaSi swavlobda mxatvar multiplikato­ris specialobas. 1981 wels daamTavra belo­rusiis saxelmwifo universitetis filolo­giuri fakulteti. misi debiuti Sedga 1987 wels kinostudia ''mosfilm''-Si (eqsperimen­tuli SemoqmedebiTi gaerTianeba "debiuti''). 1988-91 muSaobda animaciuri filmis studiaSi "АБЦ'' (minski).

 

 

filmebi:

saSobaod moTxrobili

1. saSobao

2. qarbuqi

3. gogona asanTiT

4. saocari vaxSami Sobis wina dRes

5. Tqmuleba Sobis Sesaxeb

6. da-Zma

7. legenda ledi godivaze

Kodukova film

 

animaciuri filmebis studia ''se-ma-fori'' (poloneTi)

studiis xelmZRvaneli zbignev zmudski

 

 

 

1. svitazi

reJisori kamil polaki

2011 weli, 20 wuTi, 2D-3D animacia

films iRebdnen rva wlis ganmav­lobaSi “Se-Ma-For” s da “Human Ark” is studiebSi

didi poloneli poetis, adam mickeviCis ro­mantiuli baladis kinoversia svitazis tbaSi CaZiruli qalaqis Sesaxeb.

THE LOST TOWN SWITEZ

 

 

 

2. ori nabiji ukan...

reJisori paulina maida

2010 weli, 8 wuTi, 2D animacia

 

filmSi moTxrobilia ambavi biWunasi, ro­melic erT dRes gadawyvets, datovos misi sofeli da gaemgzavros erT ucnaur qalaqSi samogzaurod.

 

  TWO STEPS BEHIND…

 

3. ixtisi

reJisori marek skrobecki

2005 weli, 16 wuTi, Tojinuri filmi

 

es uCveulo eniT moTxrobili metaforuli kinoigavia molodinze, imedze da mis as­rulebaze.

 

 

 

ICHTHYS

 

 

4. karakasi

reJisori ana blasCiki

2006 weli, 10 wuTi, 2D animacia

 

filmi Seqmnilia jozef konra­dis moTxroba `axalgazrdob~-is mixedviT

 

es aris mxatvruli xerxebiT moTxrobili ambavi erTi jiuti mezRvauris mogzaurobisa bankongSi.

 

CARACAS

 

5. petia da mgeli

reJisori siuzi templtoni

2007 weli, 30 wuTi, Tojinuri filmi

 

 

filmi, romelic eyrdnoba sergei proko­fievis musikalur zRapars, ubralod da gulwrfelad mogviTxrobs yvelaze mTa­varze: megobrobis Zalaze da adamianur sik­eTeze, romelic yvelaferze maRla dgas.

 

PETER AND THE WOLF

 

 

studia `kvali~ (saqarTvelo)

samxatvro xelmZRvaneli  gela kandelaki

 

1. Wiri

reJisori daviT TayaiSvili

1983 weli. 9 wuTi. naxati filmi

 

es filmi mogviTxrobs imaze, Tu rogor dae­patroneba erTi feri yvelafers da mospobs danarCen ferebs. sabolood igi Tavad iRu­peba am erTferovan samyaroSi. isev mravali feri Caanacvlebs erT fers, Tumca yovelT­vis aris saSiSroeba, rom kvlav erTma ferma daipyros yvelaferi.

 

PLAGUE

 

2. yorani

reJisori daviT TayaiSvili

1981 weli. 12 wuTi. kameris qveS zeTis saRebavebiT Sesrulebuli naxati filmi

 

THE RAVEN

 

 

3. iakob gogebaSvili cxovreba da moqalaqeoba

reJisori daviT sixaruliZe

1999 weli. 46 wuTi. animaciuri filmi. Sereuli teqnika

 

filmi mogviTxrobs qarTuli pedagogikis klasikosis iakob gogebaSvilis cxovrebis ucnob epizodebze da mis Rvawlze erisa da qveynis winaSe.

 

IAKOB GOGEBASHVILI

 

 

bavSvTa programa

 

1. mawanwala ZaRli

 

reJisori lidia xornicka

poloneTi

 

1969 weli, 6 wuTi, Tojinuri filmi

 

jiSiani taqsas erT-erT lekvs ZaRlebis konkursze ar xvda wilad jildo, samagi­erod is patara gogonas umegobrdeba.

 

THE LITTLE MONGREL

 

 

 

2. fiWvis CrdilSi

reJisori zbignev Cernelecki

poloneTi

 

1966 weli, 9 wuTi, naxati filmi

 

seriidan “jadosnuri fanqari”

 

UNDER THE SHADOW OF THE PINE-TREE

 

 

3. Termometri

reJisori danuta adamska-strus

poloneTi

 

1986 weli, 9 wuTi, plastelini

 

seriidan “plastelinis kacunebi”.

 

plastelinis kacunebis da Termometris TavSesaqcevi Tavgadasavlebi.

 

THERMOMETER

 

 

 

 

4. frTosani urCxuli barnaba

reJisori TadeuS vilkoSi

poloneTi

 

1977 weli.10 wuTi, Tojinuri filmi

 

zRapari Rormucela drakonze, romelsac ubralo mWedelma ajoba.

 

BARNABY THE DRAGON

 

 

5. pudia

reJisori sofia kravcova

ruseTi

2008 weli, 13 wuTi, naxati filmi

boris Jitkovis moTxrobis motivebze

 

sabavSvo fantaziis saocari samyaro, savse gamogonebiT da ucnaurobebiT.

 

PUDYA

 

6. musikaluri maRazia

reJisori sofia kravcova

 

ruseTi

 

2003 weli, 12 wuTi, naxati filmi

 

es aris sevdiani ambavi or inteligent WriWi­naze, romlebic musikis mSvenier samyaroSi cxovroben da uxeS, vulgarul, magram Zalian mdidar buzze, romelsac miaCnia, rom fu­liT es mSvenieri samyaroc xelmisawvdomia misTvis da misi ”genialuri” SvilebisTvis da ar icis, rom amis misaRwevad suliereba da Sromaa saWiro.

 

A MUSICAL SHOP

animaciuri filmebis studia ''animos'' (ruseTi)

 

 

samxatvro xelmZRvaneli  natalia orlova

 

prodiuseri  Tengiz semionovi

 

OCHUMELOV

1. oCumelovi

reJisori aleqsei diomini

2008 weli, 13 wuTi, naxati filmi

 

filmi-fantazia a.Cexovis adreuli nawarmoebebis mixedviT

kacunebi, kacebi, WanWikebi... go­liaTebi... RmerTo, ramdeni arian? es patara, TiTqos sa­TamaSo qalaqebi ki evplov serapioniCebis, evstrat spiridoniCebis, policielebis, SoS­iebis, Wilyvavebisa da ZaRlebis sabinadroa. am qalaqebSi cxovroben belebuxinebi da Jmix­ovebi, fendrikovebi da zmeeJalovebi, xri­ukinebi da eldirinebi, oCumelovebi. maTi saxelebi Cawerilia zorba wignebSi, saxeebi Caxatulia albomebSi da amiT maradisobis sa­kuTrebad arian qceulni.

 

2. wmindani oska

 

reJisori natalia malgina

 

2010 weli, 13 wuTi, naxati filmi, kompiuteruli damuSaveba

 

filmi biWunaze, romelmac gadawyvita gaxdes wmindani da imaze, Tu rogor moaxerxa es.

 

 

SAINT OSKA

 

3. Jeltuxini

reJisori maria muati

2002 weli, 13 wuTi, moculobiTi animacia

 

aleqsei tolstois erT-erTi moTxrobis ekranizacia

 

 

biWuna saxelad nikita poulobs budidan gadmovardnil SoSias. bartyi, romelsac is arqmevs Jeltuxins, siTbosa da sikeTis zemoqmedebiT cocxldeba, mxiaruldeba da ojaxis wevri xdeba. is did Citad gaizrdeba da gafrindeba, magram nikita mas verasodes daiviwyebs.

 

ZHELTOUHIN

 

 

4. kapitanis qaliSvili

reJisori Eekaterina mixailova

2005 weli, 29 wuTi, Tojinuri filmi

 

 

THE DAUGHTER OF THE CAPTAIN