ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო მეოთხე ფესტივალი "ნიქოზი" გაიმართა 1-6 სექტემბერს.    პროგრამა ბუკლეტი  
ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო მესამე ფესტივალი "ნიქოზი" გაიმართა 2-8 სექტემბერს.    მონაწილეები 2013   ფესტივალის განრიგი   2013 წელი - ფესტივალის ბუკლეტი Facebook              
    *************************************************************************************     Zvirfaso megobrebo! CvenTvis Zalian sasiamovnoa, rom niqozSi warmodgenili iqneba suzdalSi gamarTuli animaciuri filmebis ruseTis Ria festivalis saukeTeso animaciuri filmebis programa. swored suzdalSi gavicaniT ramdenime wlis winaT meufe isaia da meufe nikolozi. isini daumego
1 /2/3 /4